برج مسکونی

این تور ، یک نمونه کامل از گردش مجازی در تمامی محلهای مورد نظر بازدید کننده و خریدار جهت بررسی یک برج مسکونی می باشد . نمای ابتدایی این گردش را خیابان اصلی محل برج تشکیل می دهد و بازدید کننده بنا بر نیاز به صورت مرحله به مرحله یا پرش های مستقیم قادر به بازدید از این برج میباشد .