خط افق و قانون یک سوم ها در عکاسی

خط افق و قانون یک سوم ها : یکی از قوانین متداول و البته قدرتمند در ترکیب بندی عکاسی قانون یک سوم ها است که بارها به عنوان یک عکاس نام آنرا شنیده و آنرا در کارهای خود به کار گرفته ایم . در این نوشته کوتاه به بررسی کاربرد این قانون در نمایش خط افق […]

ادامه...